Privacy verklaring Golfclub Westland

Golfclub Westland hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze website en onze baan. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Met deze privacyverklaring informeren wij u welke informatie wij van u registreren en hoe wij met deze gegevens omgaan. Uiteraard gebeurt de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Golfclub Westland registreert uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij registreren deze met de volgende bedoelingen: 


 • administratie van uw speelrecht tot een jaar na afloop van het gebruik;
 • het afhandelen van uw betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren via onze nieuwsbrieven en andere correspondentie;
 • uitnodigingen voor wedstrijden en diverse bijeenkomsten;
 • uitwisseling met de NGF voor o.a. aanpassing Handicap;
 • voor het registreren van het gebruik van onze faciliteiten.

Golfclub Westland analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Dit wordt opgeslagen in Google Analytics. De informatie ontvangen wij via de formulieren die ingevuld worden.

Golfclub Westland analyseert uw golfgedrag en -frequentie in 3 Golf om daarmee eventueel het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren
 ter verbetering van onze dienstverlening.

Golfclub Westland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn de volgende:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Handicap
 • NGF nummer
 • Soort lidmaatschap
 • Betalingsinformatie, waaronder uw bankrekeningnummer (a.i.)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en op onze golfbaan zoals deelname aan evenementen
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website en herkomst van uw digitale bezoek
 • Internetadres van uw openbare sociale profielen (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.)
 • Internetbrowser

Bewaren en beveiligen van uw persoonsgegevens

Golfclub Westland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien we gedurende een periode van 1 jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces). Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Golfclub Westland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Golfclub Westland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Golfclub Westland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat gebeurt er als ik mijn gegevens achterlaat om mij te abonneren op de nieuwsbrief?

Wanneer u uw e-mailadres achterlaat om te abonneren op de Golfclub Westland nieuwsbrief:

 • Ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven met bijvoorbeeld productnieuws, interessante ontwikkelingen, evenementen, interviews en artikelen.
 • Kunt u zich te allen tijde afmelden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Recht op vergetelheid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u de mogelijkheid om het recht op vergetelheid toe te passen. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Golfclub Westland
Tel : 06-19152595
email : info@golfclubwestland.nl